کارمندان هلدینگ ایلیاپارس

مدیرعامل هلدینگ

MANEGER RADAEE

امیرمحمد ردائی

مدیرعامل هلدینگ غذایی و دارویی

ایلیــاپـارس بــــــــرنـــدهــای

دوبـیــس | رانـتــک | نـــیـیــد

قائم مقام هلدینگ

RADAEE

ایلیا ردائی

قائم مقام هلدینگ غذایی و دارویی

ایلیــاپـارس بــــــــرنـــدهــای

دوبـیــس | رانـتــک | نـــیـیــد

مدیران هلدینگ

babaee

مدیرکل حقوقی

دکتر عباس آقابابائی

دکتری مدیریت پیشرفته

کارشناس ارشد حقوق و مدیریت صنعتی

مدیرکل حقوقی هـلـدینـگ ایلیــاپـارس

مدیرفروش برند دارویی ورزشی دوبیس

babaee

مدیر فروش

دکتر عباس آقابابائی

دکتری مدیریت پیشرفته

کارشناس ارشد حقوق و مدیریت صنعتی

مدیرکل حقوقی هـلـدینـگ ایلیــاپـارس

مدیرفروش برند دارویی ورزشی دوبیس

asadi

مدیر بازرگانی

عبدالحمید اسدی

دکتری مدیریت پیشرفته

کارشناس ارشد حقوق و مدیریت صنعتی

مدیرکل حقوقی هـلـدینـگ ایلیــاپـارس

مدیرفروش برند دارویی ورزشی دوبیس