هر تلفن ثبت شده یک شانس قرعه کشی میباشد.

در نظر داشته باشید بعد از قرعه کشی و مشخص شدن نام و شماره برنده باید شرط لازمه انجام شده باشد.

( شروط : 1 – فالو داشتن 3 پیج داخل کپشن 2 – لایک و تگ 5 نفر حداقل 3 – در نهایت تعداد حداقل 3 نفر فالور مشترک بین 3 پیج ما و پیج شخص برنده )